Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. PRO ZÁKAZNÍKY
  3. Obchodní podmínky
Blog
Jak ušetřit energii správným používáním lednice a mrazáku
25.05.2023
Jak ušetřit energii správným používáním lednice a mrazáku
Šetření a hledání úspor je v poslední době velmi populární koníček napříč celou populací. A dá se celkem s jistotou říct, že snaha identifikovat místa... číst celé
Zobrazit všechny články

 

 

 

 

PREAMBULE

 

Vzhledem k tomu, že Poskytovatel poskytuje Uživatelům k užívání IS a jeho prostřednictvím poskytuje Uživatelům možnost objednat si od Poskytovatele Zboží a Uživatel užil IS, případně si jeho prostřednictvím objednal od Poskytovatele Zboží, ujednali Poskytovatel a Uživatel následující:

 

ČLÁNEK 1   DEFINICE

1.1       Pro účely VP mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:

     1.1.1  Akceptace – znamená Uživatelovo přijetí Nabídky na uzavření Smlouvy prostřednictvím aktivace tlačítka v uživatelském prostředí IS vedoucího k dokončení nákupního procesu v uživatelském prostředí IS;

     1.1.2  Cena – kupní cena za Zboží a/nebo cena licence ke Zboží stanovená Poskytovatelem pro každé jedno přesně specifikované Zboží v IS;

     1.1.3  Internetová adresa – internetová adresa www.panmrazek.cz;

     1.1.4  IS – movitá nehmotná věc – (původní) počítačový program, tedy informační systém (e-shop) provozovaný Poskytovatelem dostupný z Internetové adresy;

     1.1.5  Nabídka – znamená nabídku na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele v podobě zobrazení tlačítka Uživateli v uživatelském prostředí IS, jehož aktivací je dokončen nákupní proces v IS vztahující se ke konkrétnímu Zboží předem vybranému Uživatelem v IS (tlačítko je odpovídajícím      způsobem označeno);

     1.1.6  Nákupní košík – část IS automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí IS, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a změnou množství vybraného Zboží;

     1.1.7  Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

     1.1.8  Poskytovatel – obchodní společnost SaleSmarts s.r.o.. , IČO:09517111, se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  337479;

     1.1.9  Předregistrace – je elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená na základě vyplnění údajů v IS Uživatelem při nákupu Zboží a uzavírání Smlouvy, jestliže Uživatel současně nepožádal o provedení Registrace; na základě Předregistrace není Uživateli zřízen Uživatelský účet;

     1.1.10  Přístupové údaje – unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze IS při Registraci;

     1.1.11  Registrace – je elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů, zejména jména, příjmení, e-mailu a Přístupových údajů, případně dalších údajů požadovaných IS při Registraci (povinné údaje jsou v IS označeny), a jejích následným uložením do databáze IS; Registrace může proběhnout i přes službu třetí strany, zejména přes sociální síť, přes kterou IS Registraci umožní;

     1.1.12  Smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím IS;

     1.1.13  Smluvní strany – Poskytovatel a Uživatel;

     1.1.14  Služba – veškeré činnosti prováděné Poskytovatelem podle těchto VP, zejména provádění Registrace, zřizování a nakládání s Uživatelským účtem a uzavírání a plnění Smluv;

     1.1.15  Spotřebitel – fyzická osoba - Uživatel, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

     1.1.16  Uživatel – fyzická nebo právnická osoba s výjimkou Poskytovatele, která užívá IS;

     1.1.17  Uživatelský účet – je část IS, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

     1.1.18  VP – tyto Všeobecné podmínky pro distanční prodej;

     1.1.19  Výdejní místo – znamená provozovnu smluvního partnera Poskytovatele umožňující Uživateli osobní odběr Zboží;

     1.1.20  Zákon o evidenci tržeb – zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů;    

     1.1.21  Zboží – je věc nabízená Poskytovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím IS, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci. Jako Zboží Poskytovatel nabízí celkem pět (5) kategorií Zboží: (i) Nové – zcela nové Zboží; (ii) Rozbaleno - Zboží, které bylo některému z dodavatelů Poskytovatele vráceno zákazníky tohoto dodavatele v 14denní lhůtě, případně byl obal poničen během manipulace na skladě nebo na cestě k zákazníkovi tohoto dodavatele; (iii) Zánovní – již krátkodobě použité Zboží, kteréžto použití však nemá vliv na primární funkčnost Zboží; (iv) Servisováno – Zboží, které je Poskytovatelem nabízeno po jeho servisu; (v) Poškozeno – Zboží, které je Poskytovatelem nabízeno poškozené.

 

ČLÁNEK 2   PŘEDMĚT VP

2.1.       Tyto VP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2.2.       Tyto VP jsou pro Uživatele závazné již při samotném užití IS.

2.3.       Uživatel je povinen potvrdit souhlas s těmito VP aktivním právním jednáním při Registraci a nemá-li zřízen Uživatelský účet, tak před Akceptací. Nový souhlas Uživatele je třeba vždy, když dojde ke změně VP způsobem stanoveným dále v těchto VP.

 

ČLÁNEK 3   INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

3.1       Poskytovatel informuje Spotřebitele před uzavřením Smlouvy o skutečnostech uvedených v příloze č. 1 těchto VP.

 

ČLÁNEK 4   IS A UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1       Uživatel, poté co se seznámil s IS, činí nesporným, že záznamy údajů v IS o právních jednáních jsou spolehlivé (jsou prováděné systematicky a posloupně a jsou chráněné proti změnám). Za účelem odstranění výkladových nejasností Smluvní strany ujednávají, že ochranou záznamů proti změnám se rozumí ochrana proti provedení změn neautorizovanou osobou nebo provedení změny záznamů bez určení přesného času takové změny; změny záznamů, u nichž je zaznamenán čas a lze je provést jen prostřednictvím k tomu autorizované osoby jsou povoleny.

4.2     Uživatel je oprávněn využívat IS pouze pro svou vlastní potřebu způsobem předvídaným těmito VP.

4.3     Uživatel je oprávněn obracet se se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele prostřednictvím IS, či jiným způsobem uvedeným v IS nebo ve VP.

4.4     Uživatel nesmí při využívání IS jakýmkoliv způsobem zasahovat do IS a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení IS nebo jakýmkoli způsobem systematicky a opakovaně využívaly IS nebo by mohly komukoli způsobit újmu; dále Uživatel zejména nesmí: používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost IS, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob nebo Poskytovatele nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky, Evropské unie nebo státu bydliště/sídla Uživatele, apod.

4.5       Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

4.6       Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

4.7       Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové Přístupové údaje.

4.8       Uživatel je povinen neprodleně prostřednictvím IS informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených v IS.

 

ČLÁNEK 5   POSTUP PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

5.1       Před uzavřením Smlouvy je Uživatel oprávněn požádat Poskytovatele o Registraci, tj. o zřízení Uživatelského účtu. Žádost bude provedena využitím příslušné funkce IS.

5.2       Jestliže Uživatel nepožádá před uzavřením Smlouvy o zřízení Uživatelského účtu, může provést nákup Zboží i bez Registrace.  V takovém případě provede Poskytovatel pouze Předregistraci.

5.3       Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel uchovával údaje o objednávkách učiněných v rámci Předregistrace.

5.4       Uživatel bere na vědomí, že e-mailovou adresu zadanou Uživatelem při nákupu Zboží bez Registrace nebude možné použít při dalším nákupu v kombinaci s jiným jménem a příjmením, resp. názvem, než jaký byl zadán při prvním nákupu Uživatele bez Registrace.

5.5       Jestliže Uživatel požádá o provedení Registrace a zřízení Uživatelského účtu po realizaci nákupu Zboží bez Registrace, budou ke zřízení Uživatelského účtu použity údaje z Předregistrace a budou mu zpřístupněny údaje i o předchozích objednávkách učiněných ze stejné e-mailové adresy, která byla použita při Předregistraci (pokud má tyto Poskytovatel k dispozici), s čímž Uživatel souhlasí.

5.6       Uživatel je oprávněn kdykoli požádat Poskytovatele, aby údaje uložené v rámci Předregistrace z IS odstranil a Předregistraci tak zrušil, a to postupem upraveným v článku 9.5 těchto VP.

 

ČLÁNEK 6   PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

6.1       Akceptací Nabídky je uzavřena Smlouva.

6.2       Součástí Smlouvy jsou tyto VP.

6.3       Akceptaci Nabídky předchází nákupní proces v rámci IS.

6.4       V rámci nákupního procesu je Uživatel:

     6.4.1       povinen aktivací příslušné funkce IS, zejména prostřednictvím příslušného tlačítka v IS (které je patřičně označeno), zařadit Uživatelem vybrané Zboží do Nákupního košíku,

     6.4.2       povinen zvolit množství Zboží zařazeného do Nákupního košíku a neučiní-li tak aktivním právním jednáním, bude do Nákupního košíku zařazeno vybrané Zboží v množství jednoho (1) kusu,

     6.4.3       oprávněn Zboží z Nákupního košíku vyřadit,

     6.4.4       oprávněn změnit množství Zboží zařazeného do Nákupního košíku,

     6.4.5       povinen zvolit způsob placení Ceny a dodání Zboží,

     6.4.6       oprávněn změnit způsob placení Ceny a dodání Zboží.

6.5       Množství dostupného Zboží uvedené u daného Zboží v IS je pouze orientační. V případě, že Poskytovatel nebude mít v dispozici množství Zboží vložené Uživatelem do Nákupního košíku, informuje o této skutečnosti Uživatele v přiměřené době po uzavření Smlouvy.

6.6       Poskytovatel nabídne v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS tyto způsoby placení Ceny za Zboží vložené do Nákupního košíku:

     6.6.1       dobírkou prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele,

     6.6.2       bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v IS,

     6.6.3       platební kartou prostřednictvím internetové platební brány, přičemž Uživatel má právo zvolit značku platební karty ze značek uvedených v IS,

     6.6.4       v hotovosti při osobním převzetí Zboží,

     6.6.5       platební kartou při osobním převzetí Zboží prostřednictvím příslušného terminálu, přičemž Uživatel má právo zvolit značku platební karty ze značek podporovaných daným terminálem,

     6.6.6       zejména prostřednictvím internetového platebního systému, PayU, GP webpay, Paypal (pro země mimo ČR);

     6.6.7       jiným způsobem uvedeným v IS.

6.7       Poskytovatel si vyhrazuje právo znemožnit Uživateli v IS vybrat kterýkoliv z výše uvedených způsobů placení Ceny.

6.8       Uživatel má povinnost zvolit prostřednictvím IS před uzavřením Smlouvy jeden z výše uvedených způsobů zaplacení Ceny.

6.9       Uživatel nese veškeré náklady jím zvoleného způsobu placení Ceny, nebude-li v IS uvedeno jinak. Poskytovatel není povinen náklady na jednotlivé způsoby placení Ceny v IS uvádět.

6.10     Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není poskytovatel platebních služeb ani portálů, nenese za realizace platby přes tyto platební služby nebo portály jakoukoli odpovědnost a tyto VP se nevztahují na podmínky jejich využití - tyto podmínky se řídí podmínkami konkrétní platební služby nebo portálu.

6.11     Poskytovatel nabídne v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS tyto způsoby dodání Zboží vloženého do Nákupního košíku:

     6.11.1     dodání Zboží prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele na adresu zadanou Uživatelem v IS jako doručovací adresu a nebude-li doručovací adresa zadána, považuje se za doručovací adresu adresa bydliště nebo sídla zadaná Uživatelem do IS,

     6.11.2     dodání Zboží prostřednictvím osobního odběru Uživatele z Výdejního místa zvoleného Uživatelem v IS.

6.12     Uživatel má povinnost zvolit prostřednictvím IS před uzavřením Smlouvy jeden z výše uvedených způsobů dodání Zboží, popř. jiný způsob dodání uvedený v IS. Uživatel bere na vědomí, že pro některé druhy Zboží nemusí být dostupné všechny nebo stejné způsoby dodání.

6.13     Poskytovatel uvede u každého způsobu dodání Zboží náklady na takové dodání. Uživatel bere na vědomí, že tyto údaje jsou pouze orientační a v době od výběru konkrétního způsobu dodání Zboží do uzavření Smlouvy se mohou změnit. Uživatel je vždy povinen uhradit náklady na konkrétní způsob dodání Zboží ve výši aktuální v okamžiku uzavření Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby náklady jednotlivých způsobů dodání uvedené v IS byly vždy aktuální. Poskytovatel může také hradit náklady dodání Zboží sám, pokud takto uvede v IS, a to zejména tak, že v rámci IS uvede u nákladů/ceny dodání/dopravy, že doprava/dodání bude zdarma (což je oprávněn spojit i s dalšími podmínkami, zejména objemem nakoupeného Zboží).

6.14     Poskytovatel si vyhrazuje právo znemožnit Uživateli v IS vybrat kterýkoliv z výše uvedených způsobů dodání Zboží.  

6.15     Cena Zboží v IS může být Poskytovatelem stanovena s množstevním a/nebo časovým omezením, přičemž pro Poskytovatele je vždy závazná Cena v okamžiku uzavření Smlouvy.

6.16     Podmínky použití slevových kódů, dárkových poukazů a veškerých obdobných poukazů (dále jen „Poukaz“) vydávaných Poskytovatelem se řídí podmínkami uvedenými na jednotlivých Poukazech a v IS. Pro jednu Smlouvu je vždy možné uplatnit pouze jeden Poukaz, respektive je možné uplatnit pouze jeden slevový kód. Jakékoli slevy nelze sčítat, přenášet na jinou objednávku, než na níž se sleva váže, ani časově umisťovat do jiného období, než ke kterému se sleva pojí, není-li výslovně u každé jednotlivé slevy určeno Poskytovatelem jinak.

6.17     Uživatel prohlašuje, že se seznámil s VP před uzavřením Smlouvy a VP mu jsou známy.

 

ČLÁNEK 7   SMLOUVA

7.1       Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení, která obsahuje tento Článek 7.

7.2       Smlouvou se Poskytovatel zavazuje převést vlastnické právo a/nebo poskytnout licenci ke Zboží, resp. příslušné dokumenty, zejména licenční nebo registrační klíč a údaje k jejímu uplatnění), které je spojeno s Nabídkou, na Uživatele a Uživatel takové Zboží a/nebo licenci k němu přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Cenu. Uživatel bere na vědomí, že pokud je předmětem Nabídky licence ke Zboží, potom Uživatel uzavírá licenční smlouvu za podmínek uvedených u tohoto Zboží přímo s poskytovatelem této licence (který není Poskytovatelem, není-li ve Zboží stanoveno jinak) a její podmínky a práva povinnosti z ní vyplývající se řídí smlouvou mezi osobou, která licenci poskytla a Uživatelem.

7.3       Poskytovatel zajistí dodání Zboží způsobem zvoleným Uživatelem v rámci nákupní procesu prostřednictvím IS, a to z možností uvedených v IS.

7.4       Poskytovatel dodá Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Smlouvy a vyvine úsilí k tomu, aby byly dodrženy orientační lhůty pro dodání Zboží uvedené v IS; v případě, že Uživatel zvolí způsob zaplacení Ceny uvedený v článku 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 těchto VP, počíná běžet lhůta od připsání celé Ceny na bankovní účet Poskytovatele. Není-li připsána Cena na bankovní účet Poskytovatele při volbě způsobu zaplacení Ceny uvedený v článku 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 těchto VP ani ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, ruší se Smlouva od počátku. Poskytovatel je však oprávněn dodat Zboží dříve (zpravidla ve lhůtě dodání), a to zejména pokud mu poskytovatel platební služby oznámí, že jsou finanční prostředky určené na zaplacení Ceny deponovány v jeho prospěch.

7.5       Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli náklady na dodání Zboží Uživateli, které budou Poskytovatelem vyčísleny v rámci nákupního procesu před uzavřením Smlouvy prostřednictvím IS, zejména poštovné, přepravné a/nebo balné.

7.6       Zvolí-li Uživatel v IS způsob dodání uvedený v článku 6.11.2 těchto VP, bude Uživateli doručen na jím zadaný e-mail v IS unikátní kód, jehož sdělením je podmíněno vydání Zboží (za unikátní kód ve smyslu tohoto článku se považuje číslo objednávky, nebude-li v tomto e-mailu stanoveno jinak). Uživatel má povinnost držet tento kód v tajnosti tak, aby jej nemohla získat neautorizovaná osoba bez překonání bezpečnostních mechanismů. V případě, že kód sdělí při převzetí Zboží osoba odlišná od Uživatele, prohlašuje tímto Uživatel, že takové osobě udělil plnou moc k převzetí Zboží; osoba přebírající Zboží je povinna prokázat se dokladem totožnosti, zejména občanským průkazem. Uživatel má povinnost vyzvednout si Zboží na jím zvoleném Výdejním místě ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dní od uzavření Smlouvy, a to v otevírací dobu daného Výdejního místa, která je uvedena v IS; nevyzvednutím Zboží ve stanovené lhůtě se Smlouva ruší od počátku. Uživatel je povinen v takovém případě uhradit Poskytovateli veškeré náklady, které mu v důsledku zrušení Smlouvy vzniknou, zejména náklady na dopravu Zboží do Výdejního místa a náklady na jeho skladování ve Výdejním místě. Za vyzvednutí Zboží na Výdejním místě je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek, pokud je tento v IS stanoven.

7.7       Uživatel se zavazuje zaplatit za Zboží Cenu způsobem zvoleným Uživatelem v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS, a to z možností uvedených v IS.

7.8       Cena se považuje za zaplacenou momentem připsání celé částky Ceny a nákladů Poskytovatele na dodání Zboží na účet Poskytovatele, nebo předáním takové částky v hotovosti Poskytovateli.

7.9       Součástí Ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením Ceny; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

7.10     Poskytovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží do úplného zaplacení Ceny, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

7.11     Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí Zboží, u Uživatele, který Spotřebitelem není, momentem, předání Zboží prvnímu dopravci.

7.12     Poskytovatel, resp. dopravce, odevzdá Uživateli Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Poskytovatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku.

7.13     Smluvní strany ujednávají, že způsob zabalení Zboží určuje výhradně Poskytovatel na základě své úvahy.

7.14     Zboží je vadné, zejména není-li dodané v dohodnutém (nebo obvyklém) množství, jakosti nebo provedení nebo pokud svou jakostí nebo provedením neodpovídá vzorku či předloze. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží; Smluvní strany ujednávají, že takovým dokumentem je pouze licenční nebo registrační klíč nutný k dokončení instalace daného Zboží.

7.15     Právo Uživatele z vadného plnění (Zboží) zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Uživatele, byť se projeví až později. Právo Uživatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti.

7.16     Uživatel nemá práva z vadného plnění (Zboží), jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy, zejména pokud je u daného Zboží v IS uvedeno, že trpí vadou.

7.17     Neoznámil-li Uživatel vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. Uživatel oznámí vadu Zboží prostřednictvím IS a/nebo kontaktních údajů uvedených v IS.

7.18     Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

7.19     Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však nepoužije

     7.19.1     u Zboží prodávaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána,

     7.19.2     na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

     7.19.3     u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Uživatelem, nebo

     7.19.4     vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.20     Vada Zboží nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu za Zboží podle Smlouvy.

7.21     Poskytovatel poskytuje na Zboží záruku jen v případě, že je tak výslovně u daného Zboží uvedeno v IS v momentě, kdy je Zboží vloženo do Nákupního košíku, a to v délce a rozsahu u daného Zboží uvedeného.

7.22     Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří přílohu č. 2 těchto VP a příslušnými právními předpisy. Za záruční list se považuje daňový doklad na dané Zboží.

7.23     Uživatel je povinen poškození obalu, resp. balení, Zboží nahlásit ihned Poskytovateli prostřednictvím IS a/nebo kontaktních údajů v něm uvedených a zároveň poškození obalu Zboží zaznamenat do příslušného dokumentu potvrzujícího předání Zboží Uživateli.

7.24     Je-li Zboží použité a je-li tak označeno v IS nebo vyplývá-li tato skutečnost z jiných údajů uvedených v IS, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

7.25     Poskytovatel má právo od Smlouvy kdykoliv odstoupit v odůvodněných případech, zejména pokud nebude schopen dodat Zboží v době, která je uvedena v IS jako doba dodání, Zboží nebude dostupné u dodavatele Poskytovatele z jiných důvodů, které budou činit dodávku Zboží nadměrně nákladnou, komplikovanou, obtížnou nebo nemožnou.

7.26     Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

 

ČLÁNEK 8   PRÁVA A POVINNOSTI

8.1       Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace VP a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VP.

8.2       Uživatel je povinen dodržovat při užívání IS všechny relevantní platné a účinné právní předpisy. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, a za které by Uživatel odpovídal, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8.3       V případě porušení těchto VP nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů Uživatelem může Poskytovatel zrušit Uživatelský účet. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet rovněž tehdy, bude-li to z jiných důvodů nezbytné.

8.4       Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost IS či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy IS nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.

8.5       Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje k Uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb. Takto změněné přístupové kódy (uživatelské jméno a heslo) Poskytovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.

8.6       Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení IS, pokud je to nutné k řádnému poskytování Služeb.

8.7       Poskytovatel může informovat po uzavření Smlouvy Uživatele o svých obchodních nabídkách a o nabídkách svých obchodních partnerů, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

8.8       V případě Registrace Uživatele je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit tyto VP; změnu oznámí Uživateli prostřednictví IS. Uživatel má právo změny VP odmítnout ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny VP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době tři (3) dny, o které Smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

8.9       Uživatel prohlašuje, že je mu znám význam všech doložek použitých v těchto VP.

8.10     Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v IS mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Poskytovatele. V případě rozporu mezi vyobrazením a popisem má přednost popis Zboží uvedený v IS, nevyplývá-li z informací uvedených v IS něco jiného.  

8.11    Kontaktní údaje Poskytovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v IS.

8.12    Vlivem technické chyby v IS může dojít k zobrazení Ceny u daného Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu, v takovém případě Poskytovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou Cenu a kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou Cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou Cenu přijme, pokud se tak nestane, ruší se Smlouva od počátku.

8.13    Informace ohledně odpadů, zejména informace o zpětném odběru některých výrobků, jsou obsaženy v samostatném elektronickém dokumentu s názvem Zpětný odběr elektrospotřebičů, který je Uživateli dostupný v IS a Uživatel má povinnost se s tímto dokumentem seznámit.

8.14    Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat Uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od Uživatele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup Zboží.

8.15    Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Uživatelem na pohledávky Uživatele za Poskytovatelem. 

8.16    Uživatel nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za Poskytovatelem na pohledávky Poskytovatele za Uživatelem.

8.17    Uživatel nemá právo postoupit své pohledávky za Poskytovatelem třetí osobě bez souhlasu Poskytovatele.

8.18    Poskytovatel je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele.

8.19    Poskytovatel má právo kdykoliv měnit obsah IS bez předchozího oznámení.

8.20    Uživatel nesmí v případě odstoupení od Smlouvy ze Zboží odstraňovat originální označení (tj. cedulky, nálepky apod.) a pokud tak učiní, je v souladu s právními předpisy povinen Poskytovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

8.21     Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy či dodatku ke Smlouvě v případě, že Uživatel vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá jakékoli řízení úpadkového typu nebo návrh na zahájení řízení úpadkového typu byl zamítnut pro nedostatek majetku (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit).

 

ČLÁNEK 9   OCHRANA ÚDAJŮ A COOKIES

9.1     Jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů uživatelů.

9.2     Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

ČLÁNEK 10   ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

10.1     Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

10.2     Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.

10.3    Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména provozovateli platebních systémů nebo doručovatelů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

10.4     Poskytovatel neodpovídá za jednání Uživatelů v IS, zejména neodpovídá za jednání Uživatelů, které je v rozporu s VP, ani za škody a újmu takto vzniklou.

10.5     Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky IS.

 

ČLÁNEK 11   SPOTŘEBITELSKÁ UJEDNÁNÍ

11.1     Ustanovení tohoto článku VP se použijí v případě, že je Smlouva uzavřena se Spotřebitelem distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran, nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele.

11.2     Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž tato lhůta dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku běží, jde-li o (i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo (ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo (iii) o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit dle předchozí věty z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění, jež lze odeslat on-line, je dostupné v IS ZDE. Není-li odkaz funkční, lze k odstoupení využít formulář, který tvoří přílohu č. 3 VP. V takovém případě je nutné formulář odeslat v listinné podobě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal Poskytovateli oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy je přílohou Smlouvy a/nebo VP, aktuální znění je dostupné v IS ZDE.

11.3     Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy dle čl. 11.2 těchto VP, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, resp. ode dne vrácení Zboží Poskytovateli nebo prokázaní jeho odeslání, Cenu za Zboží, kterou od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým Poskytovatel tuto Cenu za Zboží od Spotřebitele přijal.  Spotřebitel může v případě odstoupení sdělit Poskytovateli číslo bankovního účtu pro vrácení Ceny za Zboží, na které upřednostňuje vrácení Ceny za Zboží. Takovéto sdělení bankovního účtu ze strany Spotřebitele se považuje za jeho souhlas s využitím vrácení Ceny za Zboží na dotčený bankovní účet. Vrácená Cena může být ponížená, jsou-li na to splněné zákonné důvody

 

ČLÁNEK 12   EVIDENCE TRŽEB

12.1    Podle Zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen vystavit Uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin.

12.2     Poskytovatel vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

ČLÁNEK 13   DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

13.1     Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými Poskytovatelem a uplatnitelnými pouze k nákupu u Poskytovatele. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě může Poskytovatel vygenerovat Uživateli náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

13.2    Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží Uživateli.

 

ČLÁNEK 14   DÁRKY

14.1     Poskytovatel může stanovit jednostranně podmínky, za kterých může Uživatel obdržet jako bonus dárek zdarma.

14.2     Poskytovatel neodpovídá za vady dárků.

 

ČLÁNEK 15   ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

15.1     Vztahy vyplývající z VP a Smluv se řídí českým právem.

15.2     Všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

15.3     Je-li Uživatel Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. K mimosoudnímu řešení sporu ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

15.4     Jestliže Smluvní strany nedojdou k řešení podle předchozích odstavců, mohou se kdykoliv obrátit na soud. Smluvní strany se dohodly, že k řešení budou příslušné české soudy. Pokud bude vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vztahem mezi podnikateli, potom strany sjednaly, že místně příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 10 (jsou-li věcně příslušné okresní soudy), nebo Městský soud v Praze (jsou-li věcně příslušné Krajské soudy) a není-li věcně příslušný žádný z nich, potom se místně příslušný soud určí podle sídla Poskytovatele.

 

ČLÁNEK 16   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1     Ujednání ve Smlouvě má přednost před ujednáním ve VP, pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.

16.2     Jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů Uživatelů. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

16.3     Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami ve VP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Poskytovatel si vyhrazuje právo akci kdykoli zrušit.

16.4     Pokud VP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá.

16.5     Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.

16.6     Do platných VP lze nahlížet v IS.

16.7     Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. především prostřednictvím IS, pokud bude takovou funkcionalitu umožňovat, a dále prostřednictvím e-mailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.

16.8     Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Poskytovatele za Uživatelem a jiné závazky Uživatele, zejména sankční nároky Poskytovatele.

16.9     Pokud se některé ustanovení těchto VP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

 

 

 

Reklamační řád

Zákazník má právo zboží reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží nového a 12 měsíců od převzetí zboží použitého (opticky poškozeného), tedy zboží bazarového.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

1.   Reklamaci můžete jednoduše zadat přes svůj zákaznický profil nebo můžete vyplnit náš reklamační formulář přímo. Po úspěšném zadání reklamace obdržíte na Váš e-mail zprávu, která potvrzuje úspěšné přijetí reklamace. 
2.   Zboží zasílejte včetně veškerého příslušenství nejlépe v originálním obalu a vždy vhodně zabalené proti poškození.
3.   Balíček zašlete jako obyčejnou zásilku s využitím odpovědního štítku České pošty pro bezplatné odeslání. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku ani doporučeně (takto poslané zásilky není možné převzít).

Adresa pro zaslání reklamace:

SaleSmarts s.r.o.

Peklov 474 Hřebeč 27345

 

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet v den přijetí zásilky na sklad. 
Výměnu zboží neprovádíme. Pokud si přejte vrátit peníze, učiníme tak v souladu s právními předpisy.

 

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘEPRAVCEM

Je potřeba si pečlivě zkontrolovat dodané zboží už při přebírání zásilky od přepravce.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

V případě, že je zboží poškozeno, i když byl obal neporušený, je nutné o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost.

Veškeré níže uvedené instrukce od nás po nahlášení škodní události rovněž obdržíte e-mailem.

 

Česká pošta

Oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty. S sebou vezměte kompletní zásilku, tak jak jste jí obdrželi, včetně obalového materiálu. Na poště Vám pracovníci pošty poradí a sepíší s Vámi zápis o škodě způsobené během přepravy. Reklamaci prosím vždy postupujte adresátovi, tedy Vám - v případě uznání reklamace Vám bude poštou uhrazena škoda. Po sepsání škodního zápisu má pošta zhruba 14 dní na rozhodnutí a vyjádření se k reklamaci přepravy. Výsledek Vám přijde poštou. Doporučujeme Vám rovněž vše nafotit. 

 

Uloženka, GEIS, In Time

Pokud poškození zjistíte ještě před převzetím zásilky, zásilku nepřebírejte, požadujte sepsání škodního protokolu a vrácení odesílateli. Přepravce se s námi spojí, reklamaci společně vyřídíme a ozveme se Vám. Pokud už bude objednávka zaplacená, domluvíme se na vrácení peněz. 

 

Zjistíte-li poškození až po převzetí zásilky, v první řadě vše důkladně nafoťte, včetně obalového materiálu. Co nejdříve nám nahlašte reklamaci přes náš reklamační formulář a přiložte fotografie poškozeného zboží. Případně nám fotografie pošlete e-mailem na info@panmrazek.cz. Spojíme se s Vámi a domluvíme se na řešení situace. Zároveň podáme reklamaci přepravci. 

 

 

Novinky z našeho blogu

Jak ušetřit energii správným používáním lednice a mrazáku
25.05.2023
Jak ušetřit energii správným používáním lednice a mrazáku
Šetření a hledání úspor je v poslední době velmi populární koníček napříč celou populací. A dá se celkem s jistotou říct, že snaha identifikovat místa... číst celé
Jak správně čistit lednici a mrazák: Jak, kdy a čím?
25.05.2023
Jak správně čistit lednici a mrazák: Jak, kdy a čím?
Málokdo si to uvědomuje, ale lednice patří z hlediska hygienických rizik k těm nejkritičtějším místům v domácnosti, o komerčních stravovacích zařízení... číst celé
Vybíráte malou lednici nebo mrazák?
27.04.2023
Vybíráte malou lednici nebo mrazák?
Malá příruční lednička, nebo šikovný skladný mrazák se hodí vždycky. Do malého bytu, na chatu, do kanceláře, na dovolenou, nebo jako alternativa k vel... číst celé
Kdy a proč si pořídit malou lednici na nápoje
27.04.2023
Kdy a proč si pořídit malou lednici na nápoje
Přemýšleli jste někdy nad pořízením menší lednice na uchovávání a chlazení nápojů? Zdá se vám to být zbytečný luxus, bez kterého se zkrátka a dobře ob... číst celé
A co Vám garantujeme?
  • nejvýhodnější ceny na internetu
  • širokou nabídku zboží
  • 2 letou záruku i na rozbalené zboží
Kde nás najdete

SaleSmarts s.r.o.

IČO: 09517111

Číslo účtu: 3107230002/5500

Peklov 474 Hřebeč 27345

 

Kontakty
Logo
PanMrazek CZ
Martin
Martin
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Copyright © 2015 – 2023 SaleSmarts s.r.o.